Projects

Typeexposition
lieuGUARDIAN ART CENTER
DATES22 JUILLET - 30 OCTOBRE 2022
ARTISTEALPHONSE MUCHA
FORFONDATION MUCHA, GUARDIAN ART CENTER
TypeEXHIBITION
LOCATIONGUARDIAN ART CENTER (BEIJING)
DATES22 JULY - 30 OCTOBER 2022
ARTISTALPHONSE MUCHA
FORMUCHA FOUNDATION, GUARDIAN ART CENTER
类型展览
地点嘉德艺术中心
日期2022年7月22日 - 10月30日
艺术家阿尔丰斯・慕夏
主办方慕夏基金会、嘉德艺术中心
Typeexhibition
LocationICICLE Cultural space (Paris)
Dates22 September 2021 - 31 January 2022
ArtistsZhan Wang, Jonathan Bréchignac, Charlotte Charbonnel, Noémie Goudal, Shao Wenhuan
CuratorsBérénice Angremy, Victoria Jonathan, Gabrielle Petiau
TypeExhibition
LocationA2Z Gallery (Paris)
Dates4 November - 4 December 2021
ArtistLuo Yang
CuratorsBérénice Angremy, Victoria Jonathan
TypeExhibition
LocationHospice Comtesse Museum (Lille, France)
Dates19 May - 12 September 2021
ArtistsCao Fei, Chen Min, Huang Rui, Hu Fang, Li Naihan, Lin Jing, Lu Bin, Ma Shu, Jennifer Wen Ma, Ma Yansong, Mei Shuzhi, Peng Wei, Qiu Anxiong, Shao Fan (Yu Han), Jeff Dayu Shi, Wang Leyun, Wang Qin, Wu Haoyu, Wu Jian’an, Xin Yaoyao, Xu Bing, Yang Linqing, Zhang Zhoujie
Design studios & brandsStudio MVW, PINWU Design Studio, WY Art Design Studio, CIGA Design, Founder Type, Mi x HANNTO, Mi x HOTO, NIU, PIY, Smartmi, TUPLUS.

Newsletter

Subscribe to our newsletter – get your foot in the door!