Projets

TypeExposition
LieuMusée de l'Hospice Comtesse (Lille, France)
Dates19 Mai - 12 Septembre 2021
Artistes et designersCao Fei, Chen Min, Huang Rui, Hu Fang, Li Naihan, Lin Jing, Lu Bin, Ma Shu, Jennifer Wen Ma, Ma Yansong, Mei Shuzhi, Peng Wei, Qiu Anxiong, Shao Fan (Yu Han), Jeff Dayu Shi, Wang Leyun, Wang Qin, Wu Haoyu, Wu Jian’an, Xin Yaoyao, Xu Bing, Yang Linqing, Zhang Zhoujie, Studio MVW, PINWU Design Studio, WY Art Design Studio, CIGA Design, Founder Type, Mi x HANNTO, Mi x HOTO, NIU, PIY, Smartmi, TUPLUS.
CommissairesCao Dan, He Jing, Tong Huiming
typeexposition
LieuEspace culturel d'icicle (paris)
Dates1 mars - 8 septembre 2021
ArtistesEMMANUEL BOOS, LOUISE FRYDMAN, GENG XUE, LIU JIANHUA, ZHUO QI
commissairesBérénice Angremy, Victoria Jonathan, Gabrielle Petiau
TypePhoto festival
LOCATIONsThree Shadows Photography Art Centre (Beijing), Jimei Citizen Square Exhibition Hall (Xiamen, China)
DATEs2017 - 2019
OrganisateursThree Shadows Photography Art Centre, Doors 门艺

Newsletter

Inscrivez vous à notre newsletter